نشست‌های تخصصی

نشست‌های تخصصی حوزه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

همچنین ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری به منظور ترویج ادبیات این حوزه و بوجود آمدن هم‌افزایی میان فعالان تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، نشست‌های ماهانه‌ای برگزار می‌کند که بتدریج پس از فراهم شدن امکانات و تمهیدات اجرایی، زمان بندی آن متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد:

 1. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور: چالش‌ها و الزامات (با هدف معرفی توان سرمایه‌گذاران خطرپذیر کشور و الزامات پیشرفت آن از ابعاد مختلف قانونی و زیرساختی)

 2. تامین مالی فناوری: دولتی یا خصوصی؟! (با هدف ایجاد تمایز سازنده در اذهان سیاستگذاران)

 3. بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی نوآوری (با هدف شناسایی سازوکارهای قانونی ممکن در بورس و فرابورس)

 4. جایگاه تامین مالی نوآوری و فناوری در اصلاحات قانون جامع بانکداری بدون ربا (به منظور تصریح نهادهای تامین مالی فناوری در قانون پیشنهادی)

 5. چالش‌های ارزشگذاری دانش فنی در طرح‌های نوآورانه (با هدف معرفی روش‌های عملیاتی ارزشگذاری فناوری در نهادهای تامین مالی در ایران)

 6. نهادها و ساختار‌های پشتیبان کلیدی در توسعه تامین مالی پژوهش و فناوری در دنیا (مانند NSF، JSPS،  Silicon Valley...)

 7. تامین مالی شرکت‌های نوپا در چرخه عمر: تعامل سازنده مراکز رشد و شتابدهنده‌ها با سرمایه‌گذاران خطرپذیر (به منظور ایجاد هم‌افزایی در فعالان حوزه‌های تامین مالی)

 8. مالیات و اثرات آن بر تامین مالی نوآوری (با هدف بیان الزام به معافیت مالیاتی، چالش‌های عملیاتی معافیت پیش روی سرمایه‌گذاران خطرپذیر‌ و شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهکار)

 9. نقش بانک‌ها در تامین مالی نوآوری (با هدف توسعه سرمایه‌گذاران خطرپذیرهای برخاسته از بانک و تبیین سازوکارهای لازم)

 10. بودجه پژوهش و فناوری در کشور (پیرو یک تحقیق جامع در این زمینه توسط ستاد به عنوان متولی این موضوع)

 11. بررسی چالش‌های تامین مالی فناوری از منظر قوانین مالکیت معنوی( باهدف شناسایی و برطرف نمودن موانعی که نقص یا ضعف در قانون مالکیت معنوی، مانع تامین مالی فناوری و نوآوری می‌شود)

 12. اقتصاد فناوری، حوزه مغفول در آموزش‌های اقتصادی ایران (با هدف شناساندن ابعاد اقتصاد فناوری و جلب نظر سیاستگذاران آموزشی)