ماموریت‌های کارگروه

ستاد در راستای اهداف و برنامه‌های اجرایی حوزه‌های ذیل را پیگیری می‌نماید:

1.      تبیین نقش دولت در نظام تامین مالی علم، فناوری و نوآوری

2.      سازماندهی نظام تامین مالی طرح‌های کلان ملی مصوب

3.      تقویت و توسعه نهادها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر

4.      تقویت زیرساخت‌های قانونی تامین مالی علم، فناوری و نوآوری

5.      اقتصاد اسلامی در نظام تامین مالی علم، فناوری و نوآوری در کشور

6.      رصد وضعیت تامین مالی تحقیق و توسعه

7.      رصد وضعیت و ترویج و توسعه دانش اقتصاد علم، فناوری و نوآوری در کشور