فعالیت‌ها و برنامه‌ها

     در راستای اهداف و ماموریتهای ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، برنامه ها و اقدامات ذیل تعریف شده است:

                 1- برگزاری نشستهای تخصصی در راستای اعتلای حوزه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری و ایجاد بستری برای هم افزایی و تبادل نظر میان خبرگان و صاحبنظران

.                2- رصد و پایش کارهای تحقیقاتی در زمینه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

.                3- فعالیتهای ترویجی مرتبط با حوزه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری.