حمایت از رساله های دکتری

 حمایت از رساله های دکتری

  
حمایت از رساله های دکتری

«کارگروه‌تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری» شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با ماموریت شناسایی مسائل، بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای کارشناسی در زمینه تامین مالی و اقتصاد علم و فناوری، همچنین در راستای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، در نظر دارد از «رساله‌های دکتری حوزه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری» حمایت مادی و معنوی به عمل آورد.

1.      شرایط

·         متقاضی باید دانشجوی دکتری در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد.

·         رساله هایی مشمول حمایتهای مالی و معنوی می شوند که موضوع آنها از حوزه های مدنظر کارگروه‌باشند.

   متقاضیان می توانند پیشنهاد موضوع رساله خود را بهمراه فایل رزومه شخصی خود از طریق آدرس ایمیل کارگروه اقتصاد علم، فناوری و نوآوری به نشانیecotechcouncil@atf.gov.irارسال نمایند.بررسی پیشنهادهای دریافتی منوط به تصویب موضوع در دانشگاه و تبعیت آن با شرایط مندرج در آیین نامه می باشد.

2.   حمایتهای مالی

·         نحوه دریافت اعتبار مطابق شرایط دبیرخانه شورای عتف تعیین و اعلام میگردد، که پس از تصویب از طریق عقد قرارداد مستقل مراحل پرداخت انجام خواهد شد.

·         اعتبار مصوب براساس قرارداد و پس از برگزاری جلسه دفاع پروپوزال می باشد

3.   حوزه­ های پژوهشی مورد حمایت عبارتند از:

·         نقش دولت در نظام تامین مالی علم ، فناوری و نوآوری

·         راهکارهای تقویت و توسعه نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

·         تقویت زیر ساختهای قانونی تامین مالی علم، فناوری و نوآوری

·         مطالعه تطبیقی الگوهای تامین مالی علم و فناوری در کشورهای اسلامی

·         راهکارهای قانونی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان در نظام حقوقی اسلام

·         شناسایی ابزارها و مشوق‌های حوزه تامین مالی تحقیق و توسعه

·         وضعیت تحقیق و توسعه در ایران در صنایع مختلف

·         آسیب‌شناسی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در ارتباط صنعت و دانشگاه